Standar Kelulusan MTsN 1 Kota Bandung

Standar Kelulusan MTsN 1 Kota Bandung

Standar kelulusan sekolah/madrasah harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah, peserta didik dinyatakan lulus dari MTs Negeri 1 Kota Bandung setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran.
c. Lulus Ujian Madrasah dan Lulus Ujian Nasional.
d. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran minimal 75% pada kelas IX, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk berkelakuan baik berdasarkan pertimbangan/penilaian madrasah.

Adapun nilai dan predikat kelulusan sebagai berikut:
1. Nila kelulusan mengacu atau berpedoman kepada POS Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
2. Predikat kelulusan berdasarkan kategori sebagai berikut:
NK = lebih besar atau sama dengan 85 sangat baik.
NK = lebih besar dari 78 dan kurang dari 85 baik.
NK = sama dengan 78 cukup

“HATI MENJADI RESAH DAN GELISAH KETIKA KITA TERBIASA BERANDAI-ANDAI DALAM MENYIKAPI PERSOALAN HIDUP.
Aa Gym”

 

Add a Comment

Your email address will not be published.